Biz hakda

Biz hakda-1

Marka

Nasos öndürijisiniň TKFLO-ýokary hilli markasy

Tejribe

Eksport we halkara taslama goldawy boýunça 16 ýyllyk tejribe

Özbaşdaklaşdyrma

Applicationörite amaly pudagyňyz üçin ýöriteleşdirme ukyby

KOMPANI PRA PROFILI

Şanhaý Tongke Flow Technology Co., Ltd.gözleg we önümçilige ünsi jemleýän ýokary tehnologiýaly kompaniýasuwuklygy eltmekwesuwuk energiýa tygşytlaýjy önümlerwe şol bir wagtyň özünde kärhanalar üçin energiýa tygşytlaýjy çözgütleri üpjün ediji.Şanhaý Tongji & Nanhui Science Hi-tech Park Co., Ltd bilen baglanyşykly Tongke, tejribeli tehniki toparyna eýe.

Şeýle güýçli tehniki kuwwat bilen Tongke täzelikleri dowam etdirýär we "netijeli suwuklygy gowşurmak" we "ýörite motor energiýasyny tygşytlaýyş gözegçiligi" atly iki gözleg merkezini döredýär.Tongke häzirki wagtda garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bilen “SPH seriýaly ýokary täsirli öz-özüni nasos” we “ýokary woltly energiýa tygşytlaýjy nasos ulgamy” ýaly öňdebaryjy içerki üstünlikleri gazandy.

gwegvergber

Şol bir wagtyň özünde Tongke ýaly on gowrak adaty nasos tehnologiýasyny kämilleşdirdidik turbina, suwa çümýän nasos, ahyrky sorujy nasos weköp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy, adaty önüm çyzyklarynyň umumy tehnologiki derejesini ep-esli ýokarlandyrýar.

BIZI WOR IŞLERimiz

Seminarda 6S dolandyryş ulgamy, SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE, HOWPSUZlyk bar.GB / T19001: 2008 hil dolandyryş ulgamynyň standart talaplaryna laýyklykda kompaniýa hil dolandyryş ulgamyny döretdi, tassyklanylmaly we işiň durmuşa geçirilmegi.Hil gollanmasy "faýlynyň daşarky hil kepilligi, şeýle hem işiň esasy ölçeglerini kesgitlemek we durmuşa geçirmek üçin kompaniýanyň içerki hil dolandyryş ulgamy, ähli işgärler yhlas bilen durmuşa geçirmeli

BIZIAM TEAM

Biz birleşýäris we paýlaşmak ruhuny görkezýäris

Dogruçyllyk, aç-açanlyk we ynam bilen berk hyzmatdaşlygy gurýarys

Umumy maksada ýetmek üçin bilelikde işledik

Toparyň agzalarynyň goşantlaryny ykrar edýäris we hormatlaýarys

Ilkinji aragatnaşykdan satuwdan soňky hyzmatlara çenli müşderilerimiziň hyzmatdaşlarydyrys.Tehniki geňeşçi hökmünde müşderilerimiz bilen talaplary ara alyp maslahatlaşýarys we netijeliligi we goşmaça bahany ýokarlandyrýan çözgütleri taýýarlaýarys.Tutuşlygyna alanyňda - ISO 9001 kepillendirilen amal zynjyry - iň özüne çekiji çözgüt bukjasyny hödürleýäris.

topar-img

BIZI C KERTIFIKATY

CE
1232
ISO ISO 9001-2015
yyzz

Müşderilerimiziň käbiri

Toparymyzyň müşderilerimize goşant goşan ajaýyp işleri!

Müşderi öwmek

TONGKE FLOW 2019-njy ýylyň 18-nji fewralynda WK FIRE ENGINEER-den müşderi hatyny aldy.Asyl nusgasy:

Gollanma üçin TONGKE-iň inerenerine sag bolsun aýdyp, howa menzilinde 400VTP deňiz suw nasosynyň 3 toplumyny üstünlikli gurduk, indi nasoslar gowy we durnukly işleýär.Sag boluň

-Kong

Myhmansöýerligiňiz üçin sag boluň, Şanhaýda hezil etdik.Jenap Set we inerener toparyňyzyň hünär tehniki goldawyna sag bolsun aýdýaryn.Teklibiňize görä düzedişler ederis we gaýdyp baranymyzda soňky tassyklamany ederis.

-Gabriel