Maslahat beriş hyzmatlary

Üstünligiňiz üçin TKFLO maslahat

TKFLO nasoslara, klapanlara we hyzmat bilen baglanyşykly ähli soraglar boýunça müşderilerine maslahat bermäge taýyn.Islegleriňize laýyk önüm saýlamak baradaky maslahatdan başlap, nasos we klapan saýlamaga çenli.

Biz siziň üçin bar - diňe dogry täze önüm saýlamak meselesinde däl, eýsem nasoslaryňyzyň we ulgamlaryňyzyň tutuş ömrüniň dowamynda.ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek, abatlamak ýa-da abatlamak boýunça maslahatlar we taslamany energiýa tygşytlamak.

图片 1

Üstünligiňiz üçin TKFLO maslahat

TKFLO-nyň tehniki maslahat beriş gullugy nasoslaryň, klapanlaryň we beýleki aýlanýan enjamlaryň optimal işlemegini üpjün etmek üçin aýratyn çözgütleri hödürleýär.Şeýle edende, TKFLO elmydama tutuşlygyna sistema seredýär.Üç esasy maksat: üýtgeýän şertlere laýyklykda ulgamlary sazlamak we / ýa-da optimizirlemek, energiýa tygşytlamak we ähli önümleriň aýlanýan enjamlarynyň hyzmat möhletini ýokarlandyrmak.

Tutuş ulgamy göz öňünde tutup, TKFLO inersenerleri elmydama iň tygşytly çözgüt tapmaga çalyşýarlar.Bejerişden başlap, ýörite işlenip taýýarlanan materiallary ulanmakdan, üýtgeýän tizlik ulgamlaryny gaýtadan işlemekden ýa-da enjamy çalyşmakdan başlap, aýratyn çözgütleri taýýarlamak üçin müşderi bilen bilelikde işleýäris.Tehniki ugurda bolsun ýa-da kanunçylykdaky üýtgeşmelerde ulgamlary üýtgeýän şertlere uýgunlaşdyrmagyň iň gowy usulyny kesgitleýärler.

dqaw123

Tehniki maslahat: tejribä we nou-hawa bil baglaň

Nasoslar we beýleki aýlanýan enjamlar üçin TKFLO-nyň tehniki maslahat beriş gullugynyň üç maksady bar:

A. Ulgam optimizasiýasy

B. Energiýa tygşytlamak

C. Islendik önümiň aýlanýan enjamlarynyň uzak ömri

1.Müşderileriň optimal maslahat bermegini üpjün etmek üçin TKFLO-nyň hyzmat hünärmenleri, in Engineeringenerçilikden önümçilige çenli ähli TKFLO hünärmen bölümleriniň nou-hauny çekýärler.

2.Dürli ulgam talaplary üçin optimal nasos gözegçiligini gazanmak üçin tizligi sazlamak

3.Gidrawlik ulgamynyň üýtgemegi, mysal üçin, täze impellerleri we diffuzorlary ýerleşdirmek arkaly

4.Könelmegi azaltmak üçin ýörite işlenen materiallary ulanmak

5.Işleýişine we ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin temperatura we yrgyldy datçikleriniň ýerleşdirilmegi - isleg boýunça maglumatlar uzakdan hem geçirilip bilner

6.Uzak möhletli hyzmat üçin iň täze podşipnik tehnologiýasyny (önümi ýaglamak) ulanmak

7.Netijeliligini ýokarlandyrmak üçin örtükler

8.Nasoslar we beýleki aýlanýan enjamlar üçin tehniki maslahat berişiň peýdalary

9.Netijeliligi ýokarlandyrmak arkaly energiýa tygşytlamak

10.Ulgamy optimizirlemek arkaly CO2 zyňyndylaryny azaltmak

11.Irki döwürde laýyk gelmeýänleri gözegçilikde saklamak we kesgitlemek arkaly howpsuzlyk we ygtybarlylyk

12.Uzak hyzmat möhleti bilen çykdajylary tygşytlamak

13.Aýry-aýry talaplar we zerurlyklar üçin çözgütleri alyň

14.Öndürijiniň nou-hau esasynda hünärmenleriň maslahaty

15.Ulgamlaryň energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak barada maglumat.