Sorag-jogap

3ce71adc

1. Iberiş porty näme?

Müşderiniň haýyşy boýunça kesgitlenen porta eltilmegi, ýörite haýyş bolmasa, ýük porty Şanhaý portudyr.

2. Töleg möhleti näme?

T / T tarapyndan 30% öňünden tölemek, iberilmezden 70% T / T ýa-da göz öňünde tutulan L / C karzy.

3. gowşuryş senesi näçe?

Dürli nasoslara we garnituralara görä goýum alandan soň zawoddan 30- 60 günlük eltip bermek.

4. Kepillik möhleti näçe wagt?

Önüm zawoddan getirilenden 18 aý soň ýa-da enjamlary ulanmaga başlandan 12 aý soň.

5. Satuwdan soň tehniki hyzmat bermelimi?

Gurmak boýunça görkezme we satuwdan soňky hyzmat hyzmatlaryny bermek üçin hünärmen inersenerlerimiz bar.

6. Önüm synagyny üpjün etmelimi?

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda dürli görnüşli synaglary we üçünji tarap synaglaryny berip bileris.

7. Önümi özleşdirip bolarmy?

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümleri sazlap bileris.

8. Nusga berýärsiňizmi?

Önümlerimiz ýöriteleşdirilen mehaniki önümler bolansoň, adatça nusga bermeýäris.

9. fireangyn nasoslarynyň standartlary nähili?

Fangyn nasoslary NFPA20 standartlaryna laýyklykda.

10. Himiki nasosyňyz haýsy standartlara laýyk gelýär?

ANSI / API610 laýyklykda.

11. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz öndüriji, öz zawodymyz bar, ISO ulgam şahadatnamasyndan geçdik.

12. Önümleriňiz haýsy görnüşde ulanylyp bilner?

Suw geçirmek, ýyladyş we sowadyş ulgamy, Senagat prosesi, Nebit himiýasy senagaty, Gurluşyk ulgamy, Deňiz suwlaryny arassalamak, Oba hojalygy hyzmaty, Fireangyn söndüriş ulgamy, lagym arassalamak üçin ulanylýan dürli görnüşli önümleri hödürläp bileris.

13. Umumy gözleg üçin haýsy esasy maglumatlary bermeli?

Kuwwat, baş, orta maglumat, material talaplary, motor ýa-da dizel bilen işleýän, motor ýygylygy.Wertikal turbinaly nasos bolsa, esasy uzynlygyň we akymyň düýbüniň ýa-da ýokarsynyň aşagyndadygyny bilmelidiris, eger özbaşdak nasos bolsa, sorujy Head ect-i bilmelidiris.

14. Önümleriňiziň haýsysyny ulanmagymyza laýykdygyny maslahat berip bilersiňizmi?

Önümleriňize iň amatlysyny maslahat bermegiňiz üçin, berilýän maglumatlaryňyza görä, hakyky ýagdaý bilen bilelikde hünärmen tehniki işgärlerimiz bar.

15. Nasoslaryň haýsy görnüşleri bar?

Biz öndüriji, öz zawodymyz bar, ISO ulgam şahadatnamasyndan geçdik.

16. Sitata üçin haýsy resminama berip bilersiňiz?

Adatça kotirovka sanawyny, egrini we maglumatlar sahypasyny, çyzgy we beýleki material synag resminamalaryny hödürleýäris.Otuz bölek şaýat synagy gerek bolsa, otuz tarap töleg tölemeli.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?