Hyzmatdan soň

TKFLO gurmak we düzetmek, ätiýaçlyk şaýlary, tehniki hyzmat we abatlaýyş we enjamlary döwrebaplaşdyrmak we kämilleşdirmek üçin ygtybarly hyzmat berýär

Ulgamlary gurmak we işe girizmek

Nasoslary gurmak we işe girizmek boýunça görkezmeler bereris

32BH2BCGurmak we ulanmaga bermek boýunça kompaniýamyz jogapkärdir

Müşderiler islese, saýtda hünärmen kömegi.Nasoslary hünärli we ygtybarly gurmak üçin TKFLO Service-den tejribeli hyzmat inereneri.

Syýahat çykdajylary we zähmet çykdajylary, TKFLO bilen tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.

32BH2BCUlanyjylara gatnaşyjylary barlamaga kömek etmek.

Berilýän nasoslary, klapanlary we ş.m.

Ulgam talaplaryny we şertlerini barlamak

Installationhli gurnama ädimlerine gözegçilik etmek

Synaglary syzdyryň

Nasos toplumlarynyň dogry deňleşdirilmegi

Nasosdan goramak üçin enjamlaşdyrylan ölçeg gurallaryny barlamak

Işe giriziş, synag işlerine we synag amallaryna gözegçilik etmek, amal maglumatlarynyň ýazgylaryny goşmak bilen

32BH2BCUlanyjylara tälim bermäge kömek etmek.

TKFLO size we işgärleriňize nasoslaryň we klapanlaryň işlemegi, saýlanylmagy, işlemegi we hyzmat edilmegi boýunça giňişleýin okuw meýilnamasyny hödürleýär.Nasoslaryň we klapanlaryň dogry we ygtybarly işlemegi, hyzmat meselelerini goşmak bilen.

Tiýaçlyk şaýlary

Ajaýyp ätiýaçlyk şaýlarynyň elýeterliligi meýilleşdirilmedik iş wagtyny azaldýar we enjamyňyzyň ýokary öndürijiligini goraýar.

32BH2BCSalgylanmak üçin önümiň görnüşine görä ätiýaçlyk şaýlarynyň iki ýyllyk sanawyny bereris.

32BH2BCUzak iş wagty sebäpli ýüze çykan ýitgiler ýüze çykan halatynda ulanmak üçin zerur ätiýaçlyk şaýlaryny çalt üpjün edip bileris.

Bejeriş we abatlamak

Yzygiderli hyzmat etmek we hünär taýdan hyzmat etmek strategiýasy ulgamyň ömrüni ep-esli giňeltmäge kömek edýär.

TKLO nasoslary, islendik ýasalan hereketlendirijileri abatlar we talap edilse - iň täze tehnologiki ülňülere laýyklaşdyrar.Köp ýyllyk tejribe we subut edilen öndüriji nou-hau bilen ulgamyňyzyň ygtybarly işlemegini we uzak ömrüni üpjün edýär.

32BH2BCHyzmatyň bütin ömrüni barlamak, ýol görkezmek we goramak.

32BH2BCSargyt ediji bölüm bilen yzygiderli habarlaşyň, ulanyjy enjamlarynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin yzygiderli gaýdyp geliň.

32BH2BC Nasoslar bejerilende, taryh faýlynda ýazylarys.

Enjamlary kämilleşdirmek we kämilleşdirmek

32BH2BCUlanyjynyň tölegini gowulandyrmak shemasyny mugt hödürlemek;

32BH2BCTygşytly we amaly kämilleşdiriş önümlerini we armaturlaryny hödürlemek.

Biz bilen habarlaşyň: çalt we aňsat.