Tehniki hyzmat

Gurnamak we işe girizmek

Nasoslary gurmak we işe girizmek boýunça görkezmeler bereris

Satyn alnan gününden başlap, ömrüňiz üçin mugt tehniki maslahatdan lezzet alarsyňyz.

Ulanyş döwründe islendik soraga çalt jogap beriň we hünär görkezmesini beriň.

Zerur bolsa, tehniki hünärmenleri ýerinde ýol görkezip bileris, çykdajylar ylalaşylar.

sh11

Tiýaçlyk şaýlary

Ajaýyp ätiýaçlyk şaýlarynyň elýeterliligi meýilleşdirilmedik iş wagtyny azaldýar we enjamyňyzyň ýokary öndürijiligini goraýar.

Salgylanmak üçin önümiň görnüşine görä ätiýaçlyk şaýlarynyň iki ýyllyk sanawyny bereris.

Uzak iş wagty sebäpli ýüze çykan ýitgiler ýüze çykan halatynda ulanmak üçin zerur ätiýaçlyk şaýlaryny çalt üpjün edip bileris.

sh22
sh33
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň