Habarlar

 • Suwuk hereketiň esasy düşünjesi - Suwuk dinamikanyň esaslary näme

  Suwuk hereketiň esasy düşünjesi - Suwuk dinamikanyň esaslary näme

  Giriş Öňki bapda, suwuklyklaryň dynç alýan güýçleri üçin takyk matematiki ýagdaýlaryň aňsatlyk bilen alnyp bilinjekdigi görkezilipdi.Sebäbi gidrostatikde diňe ýönekeý basyş güýçleri gatnaşýar.Hereket edýän suwuklyk göz öňünde tutulanda, pr ...
  Koprak oka
 • GIDROSTATIK BASY

  GIDROSTATIK BASY

  Gidrostatik Gidrostatik, suwuklyk mehanikasynyň dynç alyşdaky suwuklyklar bilen baglanyşykly şahasydyr.Öň bellenip geçilişi ýaly, stasionar suwuk bölejikleriň arasynda hiç hili tangensial ýa-da gyrkym stres ýok.Şeýlelik bilen, gidrostatikde ähli güýçler serhet üstünde kadaly hereket edýärler we wagtlaýyn ...
  Koprak oka
 • Suwuklyklaryň aýratynlyklary, Suwuklyklaryň görnüşi näme?

  Suwuklyklaryň aýratynlyklary, Suwuklyklaryň görnüşi näme?

  Umumy düşündiriş Suwuklyk, adyndan görnüşi ýaly, akym ukyby bilen häsiýetlendirilýär. Gaty stres sebäpli deformasiýa duçar bolanyndan gaty tapawutlanýar, gyrkym stres näçe az bolsa-da.Onlyeke-täk kriteriýa, d üçin ýeterlik wagtyň geçmegi ...
  Koprak oka
 • Fireangyn söndürmek üçin goşa sorujy bölek merkezden gaçyryş nasoslary

  Fireangyn söndürmek üçin goşa sorujy bölek merkezden gaçyryş nasoslary

  Fireangyn söndüriji nasosyň arasynda 1 sany elektrik hereketlendirijisi bilen işleýän ýangyn nasosy, 1 dizel hereketlendirijisi bilen işleýän ýangyç nasosy, 1 sany nasos nasosy, gabat gelýän dolandyryş panelleri we turbalar we bogunlar Pakistanda müşderimiz tarapyndan Afrikada üstünlikli guruldy.F üçin goşa sorujy bölünen korpus merkezden gaçyryş nasoslary ...
  Koprak oka
 • Suw üpjünçiligi taslamasy üçin ýöriteleşdirilen ýüzýän nasos ulgamlary

  Suw üpjünçiligi taslamasy üçin ýöriteleşdirilen ýüzýän nasos ulgamlary

  TKFLO ýüzýän nasos ulgamlary, suw howdanlarynda, lagunlarda we derýalarda işleýän aýrylmaz nasos çözgütleridir.Performanceokary öndürijilikli we ýokary ygtybarly nasos stansiýalary hökmünde işlemek üçin suwa çümýän turbinaly nasos, gidrawlik, elektrik we elektron ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan ...
  Koprak oka
 • Leeke basgançak nasosy VS.Köp basgançakly nasos, iň gowy saýlama haýsy?

  Leeke basgançak nasosy VS.Köp basgançakly nasos, iň gowy saýlama haýsy?

  Bir basgançakly merkezden gaçyryş nasoslary bilen köp basgançakly merkezden gaçyryş nasoslarynyň arasyndaky esasy tapawut, olaryň merkezden gaçyryş nasos senagatynyň terminologiýasynyň tapgyrlarynyň sany diýlip atlandyrylýan impelleriň sanydyr.Adyndan görnüşi ýaly, bir basgançakly nasosda diňe bir hereketlendiriji bar, a ...
  Koprak oka
 • Dik turbina nasosynyň häsiýetnamasy, Dik turbina nasosyny nädip sürmeli

  Dik turbina nasosynyň häsiýetnamasy, Dik turbina nasosyny nädip sürmeli

  GIRIŞ Dik turbinaly nasos, arassa suw, ýagyş suwy, poslaýjy senagat hapa suwlary, deňiz suwlary ýaly suwuklyklary daşamak üçin ulanylýan merkezden gaçyryş nasosynyň bir görnüşidir.Suw kompaniýalarynda, lagym arassalaýjy desgalarda, elektrik stansiýalarynda, polat zawodlarynda, magdanlarda giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Impelleriň dürli görnüşleriniň kesgitlemesi näme?Biri nädip saýlamaly?

  Impelleriň dürli görnüşleriniň kesgitlemesi näme?Biri nädip saýlamaly?

  Göçüriji näme?Güýçlendiriji suwuklygyň basyşyny we akymyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýan hereketlendiriji rotordyr.Bu akýan suwuklygyň energiýasyny çykarýan we basyşyny peseldýän turbinaly nasosyň tersidir.Gaty aýtsak, perişanlar akymyň ikisiniň hem akymynyň ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik hereketlendiriji hereketlendiriji suwa çümýän eksenel / garyşyk akym nasosy

  Gidrawlik hereketlendiriji hereketlendiriji suwa çümýän eksenel / garyşyk akym nasosy

  Giriş
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3