Iň ýokary basyş haýsy nasos?

Gidrawlik güýji ulanylanda nasoslar zerur güýç döretmekde möhüm rol oýnaýar.Nasoslaryň köp görnüşi bar, haýsysynyň bardygyny bilmek tebigy zatiň ýokary basyş.Bu blogda, adatdan daşary basyş mümkinçilikleri bilen tapawutlanýan görnüşleri açyp, gidrawlik nasoslar dünýäsine göz aýlaýarys.

Gidrawlik we nasoslar barada öwreniň:

Nasos basyşynyň manysyna düşünmek üçin ilki bilen gidrawliki düşünje düşünmeli.Gidrawlik ulgamlary, adatça nebit ýa-da suw bilen çäklendirilmedik suwuklygy ulanyp, güýç geçirmek prinsipinde işleýär.Bu güýç nasosyň döredýän basyşy bilen amala aşyrylýar.

Gidrawlik nasoslar bu ulgamlaryň özenidir we mehaniki energiýany gidrawlik energiýa öwürmek üçin jogapkärdir.Suwuklygy pes basyşly ýerlerden ýokary basyşly ýerlere geçirmäge, enjamlary sürmek, agyr zatlary götermek we başga-da birnäçe amaly ýerine ýetirmek üçin ulanylýan güýç döredip bilýär.

 

Nasoslaryň dürli görnüşleri we olaryň basyş kuwwaty:

1. Plunger nasosyna garşylyk:
Iki taraplaýyn porşen nasoslary täsirli basyş mümkinçilikleri bilen bellidir.Silindrde yza we öňe hereket edýän porşeniň döreden garşylykly hereketini ulanyp işleýärler.Bu nasoslar az mukdarda suwuklygy intensiw dolandyrmak ukyby sebäpli ýokary basyşlara ukyply.Gurluşyk we önümçilik ýaly agyr ýükleri öz içine alýan pudaklarda giňden ulanylýar.

2. Radial porşen nasosy:
Özara piston nasoslaryna meňzeş ýaly, radial porşon nasoslary merkezi okuň töwereginde porşanyň aýlanmagy netijesinde döredilen radial hereketi ulanýar.Bu aýlanýan dizaýn, ýokary basyşlary netijeli dolandyrmak ukybyna goşant goşýar.Bu nasoslar agyr tehnika we gurluşyk enjamlary ýaly takyk gözegçiligi talap edýän programmalarda giňden ulanylýar.

3. Okly porşen nasosy:
Okly porşenli nasoslar basyş döretmek üçin çyzykly eksenel hereketi ulanýarlar.Porzin ok boýunça yza we yza süýşýär we nasos hereketini döredýär.Bu nasoslar dizaýny sebäpli ep-esli basyş edip biler we adatça elektrik öndürmekde, howa we awtoulag pudagynda ulanylýar.

4. Merkezden gaçyryş nasosy:
Merkezden gaçyryş nasoslary adatça ýokary basyş mümkinçilikleri bilen tanalmasa-da, dürli programmalarda ulanylýandygy sebäpli bellemäge mynasypdyr.Merkezden gaçyryş nasoslary, merkezden gaçyryş güýji arkaly basyş döredip, suwuklyklary herekete getirmek üçin aýlaw energiýasyny ulanýarlar.Adatdan daşary basyşlara ýetip bilmeseler-de, olaryň netijeliligi we ygtybarlylygy olary suwy arassalamak, HVAC ulgamlary we aýlanyş ulgamlary ýaly köp sanly pudak üçin amatly edýär.

Netijede:

Gidrawlik nasoslar pudagynda ýokary basyşlary netijeli dolandyrmak üçin döredilen dürli görnüşler bar.Iki taraplaýyn porşen nasoslary, radial porşon nasoslary we eksenel porşon nasoslary güýçli basyş dörediji mümkinçiliklere eýe.Muňa garamazdan, absolýut basyş ululygy nukdaýnazaryndan, piston nasoslary, adatça kiçi göwrümli suwuklygy agressiw dolandyrmak ukyby sebäpli ýokary çykýar.

Belli bir gidrawliki ulgamyň basyş talaplarynyň göz öňünde tutulan ulanylyşyna baglydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Şonuň üçin degişli nasos saýlanylanda aýratyn zerurlyklara we çäklendirmelere düşünmek möhümdir.

Sözümiň ahyrynda, agyr tehnika, gurluşyk enjamlary ýa-da ygtybarly gidrawliki basyşy talap edýän islendik programma bilen işleýärsiňizmi, saýlan nasosyňyzyň zerur basyşy üpjün edip biljekdigini üpjün etmek möhümdir.

 


Iş wagty: Awgust-16-2023