GIDROSTATIK BASY

Gidrostatik

Gidrostatik suwuk mehanikanyň şahasydyrcerndynç alyşda suwuklyklar bilen ed.Öň bellenip geçilişi ýaly, stasionar suwuk bölejikleriň arasynda hiç hili tangensial ýa-da gyrkym stres ýok.

Şeýlelik bilen, gidrostatikde ähli güýçler adatça araçäk üstünde hereket edýärler we ýapyşykdan garaşsyz.Netijede, gözegçilik ediji kanunlar birneme ýönekeý we derňew güýç we pursat mehaniki ýörelgeleriniň gönüden-göni ulanylmagyna esaslanýar.Çözgütler takyk, eksperimente ýüz tutmagyň zerurlygy ýok.

Dik turbina nasosy

Dizel hereketlendirijisi Dik turbinaly köp basgançakly merkezden gaçyryş içerki suw suwy Drena P nasosy lagym ýa-da galyndy suw.VTP görnüşli dik drena pump nasosy VTP görnüşli wertikal suw nasoslarynda, ulalmagy we ýakasy esasynda turba ýagyny çalmak suwdyr.60 ° C-den pes temperatura çilim çekip bilýär, lagym ýa-da galyndy suwlaryň belli bir gaty dänesini (demir bölekleri we inçe gum, kömür we ş.m.) iberip biler.

asd (1)

Basyşyň intensiwligi

Basyşyň intensiwligi ýa-da has ýönekeýi, üstündäki basyş birlik meýdanyndaky basyş güýji.4-nji suratda keseligine hereket edýän dik aşaky basyş güýji

lamina, dikligine suwuklygyň prizmasynyň massasyna deňdir, başga bir suwuklyk bilen interfeýsdäki basyş intensiwligini.Statik deňagramlylyk üçin laminanyň aşagynda degişli ýokary dik basyş bolmaly.Atmosfera bilen kontaktda çişip bolmaýan suwuklyk bar bolsa, ölçeg basyşy p (paskallarda) tarapyndan berilýär

asd (2)

bu ýerde w suwuklygyň aýratyn massasy, h erkin ýeriň aşagyndaky çuňluk.Soňkusyna pres- diýilýär

 

asd (3)

Fig.4. Suw astyndaky gorizontal laminada basyş güýçleri

anyk kelle we adatça suwuklykda görkezilýär.Deňlemäniň görnüşi basyşyň çuňlugy bilen çyzykly ýokarlanýandygyny görkezýär.Agyrlyk güýji fiziki eýeçilik bolany üçin, henizem suwuklygyň erkin ýüzi hemişe keseligine we suwuklygyň bedenindäki islendik kesel tekizliginde basyşyň intensiwligi deňdir.Mundan başga-da, islendik elementar bölejikdäki basyşyň intensiwliginiň ähli ugurlarda deňdigini görkezip bolar.Bu, keseligine ölçeg birligi bolan birlik gorizontal uzynlygyň elementar üçburç şekilli prizma (5-nji surat) boýunça hereket edýän basyş güýçlerine seredilenden soň gelýärl, δx, δy we massa δw.

asd (4)

5-nji suratcsuwasty üçburç şekilli prizma

Gorizontal ugurda deňagramlylyk üçin,

asd (5)

Edil şonuň ýaly dik ugurda,

asd (6)

gaty az mukdarda ikinji tertipli şertleri äsgermezlik etmek,

asd (7)

Şeýlelik bilen, basyşyň intensiwligi elementar üstüň ýapgyt burçundan garaşsyz we ähli ugurlarda deňdir.

Basyşy ölçemek

Types enjam

Erkin ýüzli suwuklyklar bolan ýagdaýynda, pressKarbamid islendik nokatda ýeriň aşagyndaky çuňluklar bilen aňladylýar. Suwuklyk turbalarda we basyş geçirijilerinde bolşy ýaly doly ýapylanda, basyşy aňsatlyk bilen kesgitläp bolmaýar we laýyk ölçeg enjamy talap edilýär.Üç esasy görnüş bar: (a) piezometr, (b) manometr we (c) Bourdon ölçeýji.Bular 6-njy suratda turbageçirijä ýerleşdirilendigi görkezilýär.

 

asd (8)

Wakuum Esasy guýy nasosy

Model No : TWP

TWP seriýasy Göçürilýän dizel dwigateli öz-özüni ýasamak Guýy nokady Suw nasoslary, Singapuryň DRAKOS PUMP we Germaniýanyň REEOFLO kompaniýasy tarapyndan bilelikde döredildi.Nasosyň bu tapgyry bölejikleri öz içine alýan her dürli arassa, bitarap we poslaýjy serişdäni daşap bilýär.Adaty özbaşdak nasos kemçiliklerini çözüň.Özbaşdak işleýän nasosyň özboluşly gury işleýiş gurluşy awtomatiki başlangyç bolar we ilkinji başlangyç üçin suwuklyksyz täzeden başlar, sorujy kellesi 9 m-den köp bolup biler;Ajaýyp gidrawlik dizaýny we üýtgeşik gurluşy ýokary netijeliligi 75% -den gowrak saklaýar.Meýletin üçin dürli gurluş gurmak.

Piezometr

Ifa degmek araçäk ýüzünde ýasalýar we ýeterlik uzyn turba birikdirilýär, suwuklyk atmosfera basyşy bilen deňleşýänçä turbada ýokarlanar.Suwuklygyň esasy bedenindäki basyş, suwuk sütüniň dik beýikligi bilen aňladylýar.Enjamyň diňe orta basyşlar üçin amatlydygy, ýogsam amatly ölçeg üçin piezometr turbasynda suwuklygyň gaty ýokary galjakdygy düşnüklidir.

asd (9)

6-njy surat. Basyş ölçeg enjamlary

Suwuklyk akýan mahaly, pizometriň degmegi diametri 3 mm-den geçmeli däldir we serhet ýüzüne ýuwulmalydyr.Has takyklygy üçin, pizometr halkasy ýerleşdirilip bilner. Bu turbany gurşap alýan we oňa deň aralykdaky birnäçe çyzgylar bilen birikdirilen ýyllyk kameradan ybarat.

Manometr

Manometr principleörelge ýokarda görkezilişi ýalydyr, ýöne aşa uzyn turba bilen baglanyşykly kynçylyklar üýtgemeýän suwuklygy öz içine alýan U-turba ýerleşdirmek arkaly ýeňilýär.Merkuri (aýratyn agyrlyk güýji 13,6), adatça suw basyşyny ölçemek üçin ulanylýan manometr suwuklygydyr.Turbageçirijide ölçeýji basyş p tarapyndan berilýär

asd (10)

Nirede

h = iki agzadaky manometr suwuklygynyň derejesiniň tapawudy,

z = turba merkezindäki çyzygyň turbadaky meniskusdan beýikligi we

w, wm = turbanyň we manometr suwuklyklarynyň aýratyn massasy.

meniskiniň üýtgäp durýan ýerlerine ganat, göni kalibrleme mümkin däl.Muňa garamazdan, turba tarapyndaky agzalar ep-esli ulalsa, meniskusyň derejesi hemişe diýen ýaly galyp biler.Soňra basyşlary beýleki agzalara birikdirilen gutarnykly masştabdan okap bolýar.

asd (11)

Fig.7.Differensial manometr

Turba akymynyň mukdar taýdan bahalandyrylmagy köplenç golaýdaky tapmalaryň arasyndaky basyş tapawudyny ölçemäge esaslanýar.Differensial manometr (7-nji surat) ulanylýar we manometr suwuklygy adatça simapdyr.Basyş tapawutlary az bolanda has ýeňil üýtgemeýän suwuklyk has takyk netijeleri berer.

Berlen basyş tapawudy

asd (12)

nyşanlaryň 6-njy deňlemedäki ýaly manysy bar, eger turba keseligine bolsaal,

asd (13)

Täjirçilik we laboratoriýa tejribesiniň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has çylşyrymly tebigatyň diferensial manometrleri döredildi.

Bbiziň ölçegimiz

Bu göni turbanyň özüne ýa-da piezometr çyzygynyň ujuna ýerleşdirilen täjirçilik guralydyr.Egrilik böleginde erkin asylan we baldakda berk saklanýan egilen turbadan durýar.Içerki basyşyň ýokarlanmagy turbany düzetmäge ýykgyn edýär we deflýasiýa ulanylýan basyşa göni proporsional bolany üçin, ýönekeý mehanizm soňkusyny göni ýazga almaga mümkinçilik berýär.Turbanyň daşyndaky basyş atmosferaly bolansoň, ölçeg basyşy hasaba alynýar we bu adatça guralyň merkezi nokadyna degişlidir.

Bourdon ölçegi basyşyň umumy görkezijisi hökmünde peýdalydyr, ýöne diferensial basyşlar ölçelmeli bolşy ýaly ep-esli takyklyk talap edilýän ýerlerde amatly däl.

Dik turbinaly ot nasosy

Model No : XBC-VTP

XBC-VTP seriýaly dik uzyn mil ýangyn söndüriji nasoslar, iň soňky Milli Standard GB6245-2006 laýyklykda öndürilen bir basgançakly, köp basgançakly diffuzor nasoslarydyr.Şeýle hem, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýangyndan goramak birleşiginiň standartyna salgylanyp dizaýny kämilleşdirdik.Esasan nebithimiýa, tebigy gaz, elektrik stansiýasy, pagta dokma, gämi duralgasy, awiasiýa, ammar, beýik bina we beýleki pudaklarda ýangyn suw üpjünçiligi üçin ulanylýar.Şeýle hem gämi, deňiz tanky, ýangyn gämisi we beýleki üpjünçilik ýagdaýlaryna degişlidir.

asd (14)
asd (15)

Merkezden gaçyryş deňiz suw maksatly nasosy

Model No : ASN ASNV

Model ASN we ASNV nasoslary bir basgançakly iki sorujy bölünen göwrümli merkezden gaçyryş nasoslary we suw işleri, kondisioner aýlanyşygy, bina, suwaryş, zeýkeş nasos stansiýasy, elektrik stansiýasy, senagat suw üpjünçiligi ulgamy, ýangyn söndüriji nasoslardyr. ulgam, gämi, gurluşyk we ş.m.


Iş wagty: 25-2024-nji mart