Dizel hereketlendirijisi uzyn wertikal turbinaly ot nasosy

Gysga düşündiriş:

Model No : XBC-VTP

XBC-VTP seriýaly dik uzyn mil ýangyn söndüriji nasoslar, iň soňky Milli Standard GB6245-2006 laýyklykda öndürilen bir basgançakly, köp basgançakly diffuzor nasoslarydyr.Şeýle hem, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýangyndan goramak birleşiginiň standartyna salgylanyp dizaýny kämilleşdirdik.Esasan nebithimiýa, tebigy gaz, elektrik stansiýasy, pagta dokma, gämi duralgasy, awiasiýa, ammar, beýik bina we beýleki pudaklarda ýangyn suw üpjünçiligi üçin ulanylýar.Şeýle hem gämi, deňiz tanky, ýangyn gämisi we beýleki üpjünçilik ýagdaýlaryna degişlidir.


Aýratynlyk

XBC-VTP seriýaly dik uzyn mil ýangyn söndüriji nasoslar, iň soňky Milli Standard GB6245-2006 laýyklykda öndürilen bir basgançakly, köp basgançakly diffuzor nasoslarydyr.Şeýle hem, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýangyndan goramak birleşiginiň standartyna salgylanyp dizaýny kämilleşdirdik.Esasan nebithimiýa, tebigy gaz, elektrik stansiýasy, pagta dokma, gämi duralgasy, awiasiýa, ammar, beýik bina we beýleki pudaklarda ýangyn suw üpjünçiligi üçin ulanylýar.Şeýle hem gämi, deňiz tanky, ýangyn gämisi we beýleki üpjünçilik ýagdaýlaryna degişlidir.

a1

Aartykmaçlyklary:

P Nasos, sürüji we dolandyryjy umumy bazada oturdylýar.
♦ Umumy basseýn birligi aýratyn gurnama ýüzleriniň zerurlygyny aradan aýyrýar.
♦ Umumy bölüm, simleri we gurnamalary birleşdirmek zerurlygyny azaldýar.
♦ Enjamlar has çalt we ýönekeýleşdirilen gurnama we işlemäge mümkinçilik berýän konsolidirlenen iberişe gelýär.
Customer Müşderiniň aýratynlyklaryny kanagatlandyrmak üçin elýeterli esbaplar, armaturlar we ýerleşişler ýaly ýörite dizaýn ulgamy.
Design Dizaýny üpjün etmek

TKFLO Dik turbinaly ot nasosy A.artykmaçlyklary:

Advanced Öňdebaryjy gidrawliki dizaýny we gurluşy bilen, hereketlendirijiniň pyçagyny ýasamak üçin Ashland prosesini kabul etmek, impeller zolagynda epoksi örtük prosesini kabul etmek we materiallary ýerlikli saýlamak nasosyň ajaýyp işlemegine we uzak ömrüne mümkinçilik berýär.
Sand Aýlanýan çäge enjamy we labirent ýaly gurluş gumy podşipniklere girip bilmeýär.
♦ Dizel hereketlendirijileri, içerki ýa-da daşary ýurtdan getirilýän ýokary hilli önümler bolup, başlamagyň gowy özüni alyp barşyna, aşa ýüklemek üçin güýçli ukybyna, berk gurluşyna, tehniki hyzmat üçin amatly, ulanmaga ýönekeý we ýokary awtomatlaşdyrylan aýratynlyklaryna eýe.

a2

TONGKE nasos ot nasos bölümleri, Ulgamlar we gaplanan ulgamlar

TONGKE Fireangyç nasosy gurnamalary (UL tassyklandy, NFPA 20 we CCCF yzarlaň) dünýädäki desgalara ýokary ýangyndan goraýar.“TONGKE Pump” in engineeringenerçilik kömeginden başlap, öý ýasamakdan başlap, işe başlamaga çenli doly hyzmat hödürleýär.Önümler nasoslaryň, sürüjileriň, dolandyryşlaryň, esasy plitalaryň we esbaplaryň giň görnüşinden düzülendir.Nasos saýlamalarynda gorizontal, çyzykly we ahyrky sorujy merkezden gaçyryş nasoslary, şeýle hem dik turbinaly nasoslar bar.

Gorizontal we wertikal modelleriň ikisi hem 5000 gpm çenli mümkinçilikleri üpjün edýär.Ahyrky sorujy modeller kuwwatyny 2000 gpm-e ýetirýär.Çyzykly bölümler 1500 gpm öndürip biler.Kellesi 100 metrden 1600 fut aralygy, 500 metre çenli.Nasoslar elektrik hereketlendirijileri, dizel hereketlendirijileri ýa-da bug turbinalary bilen işleýär.Adaty ýangyç nasoslary, bürünç armaturlary bolan süýümli çoýun.TONGKE, NFPA 20 tarapyndan maslahat berilýän armaturlary we esbaplary üpjün edýär.

Goýmalar

Goýmalar dizel hereketlendirijisi, gaplanan ulgamlar bilen dolandyrylýan kiçi, esasy elektrik hereketlendirijisinden tapawutlanýar.Adaty bölümler süýji suwy dolandyrmak üçin niýetlenendir, ýöne deňiz suwy we ýörite suwuk goşundylar üçin ýörite materiallar bar.
TONGKE ýangyn nasoslary Oba hojalygy, umumy senagat, gurluşyk söwdasy, energetika, ýangyndan goramak, şäher häkimligi we amal amaly programmalarynda has ýokary öndürijilik berýär.

a3
a4

Fireangyndan goramak

UL, ULC sanawdaky ýangyn nasos ulgamyny gurup, desganyňyza ýangyn howpuny azaltmak kararyna geldiňiz.Indiki kararyňyz haýsy ulgamy satyn almaly.
Bütin dünýädäki gurnamalarda subut edilen ýangyç nasosyny isleýärsiňiz.Fireangyndan goramak pudagynda uly tejribesi bolan hünärmen tarapyndan öndürildi.Meýdanyň başlangyjy üçin doly hyzmat isleýärsiňiz.TONGKE nasos isleýärsiňiz.

Nasos çözgütleri bilen üpjün etmek TONGKE Seni dolduryp biler Talaplar:

Içerki ýasama mümkinçilikleri
NFPA standartlary üçin müşderi bilen enjamlaşdyrylan mehaniki synag synag mümkinçilikleri
2500 gpm-a çenli kuwwatlylygy üçin keseligine modeller
5000 gpm kuwwatlylygy üçin dik modeller
1500 gpm-a çenli kuwwatlylyk üçin onlaýn modeller
Kuwwatlylygy 1500 gpm-a çenli ahyrky sorujy modeller
Sürüjiler: elektrik hereketlendirijisi ýa-da dizel hereketlendirijisi
Esasy bölümler we gaplanan ulgamlar.

Pumpangyn nasos bölümleri we gaplanan ulgamlar

Elektrikli hereketlendiriji we dizel dwigateli sürüjisi ýangyn nasoslary, sanalan we tassyklanan we sanawdan çykarylan ýangyn söndüriş programmalary üçin nasoslaryň, sürüjileriň, dolandyryşlaryň we esbaplaryň islendik kombinasiýasy üçin üpjün edilip bilner.Gaplanan bölümler we ulgamlar ýangyn nasosyny gurmak çykdajylaryny peseldýär we hödürleýär

Garnituralar

Fireangyndan goramak boýunça milli birleşigiň häzirki neşirinde 20-nji neşirinde çap edilişi ýaly ülňüleri ýerine ýetirmek üçin ähli ýangyn nasos enjamlary üçin käbir esbaplar zerurdyr.Şeýle-de bolsa, her aýratyn gurnamagyň zerurlyklaryna we ýerli ätiýaçlandyryş edaralarynyň talaplaryna görä üýtgeýär.“Tongke Nasos” köp sanly ýangyç nasos armaturlaryny üpjün edýär, olar öz içine alýar: konsentrik çykaryjy güýçlendiriji, korpus relýef klapany, eksantrik sorujy reduktor, akymyň köpelmegi, aşýan konus, şlang klapan kellesi, şlang klapanlary, şlang klapan gapaklary we zynjyrlar, sorujy we çykaryş ölçegleri, relýef klapan, awtomatiki howa çykaryjy klapan, akym ölçeýjisi we top damjasy klapan.Haýsy talaplara garamazdan, Sterlingde doly enjamlar bar we her gurnamagyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.
Aşakda köpeldilen diagrammalar köp sanly garnituralary, şeýle hem ähli Tongke ýangyn nasoslary we gaplanan ulgamlary bilen elýeterli goşmaça diskleri şekillendirýär.

a5

FRQ

S: fireangyn nasosyny beýleki nasoslardan näme tapawutlandyrýar?
A. Ilki bilen, iň kyn we talap edilýän şertlerde ygtybarlylyk we şowsuz hyzmat üçin NFPA Pamphlet 20, Underwriters Laboratories we Zawod Özara Gözleg Korporasiýasynyň berk talaplaryna laýyk gelýär.Diňe bu hakykat, TKFLO-nyň önüminiň hili we premium dizaýn aýratynlyklary üçin gowy gürlemeli.Fireangyn nasoslary belli bir akym tizligini (GPM) we 40 PSI ýa-da has uly basyş öndürmek üçin zerurdyr.Mundan başga-da, ýokarda agzalan agentlikler nasoslaryň bahanyň azyndan 65% -ini bahalandyrylan akymyň 150% -inde öndürmelidigini we 15 aýak göteriş şertinde işlemelidigini maslahat berýärler.Öndürijilik egrileri, agentligiň adalganyň kesgitlemesine baglylykda, ýapylan kelläniň ýa-da "kelläniň" bahalandyrylan kelläniň 101% -den 140% -e çenli bolmalydyr.TKFLO-nyň ýangyn nasoslary, ähli edaralaryň talaplaryna laýyk gelmese, ýangyn nasosy hyzmaty üçin hödürlenmeýär.

Öndürijilik aýratynlyklaryndan başga, TKFLO ýangyç nasoslary, dizaýny we gurluşygy seljermek arkaly ygtybarlylyk we uzak ömür üçin NFPA we FM tarapyndan seresaplylyk bilen barlanýar.Mysal üçin, korpusyň bitewiligi, iň ýokary iş basyşynyň ýarylmazdan üç esse gidrostatik synagyna çydamly bolmaly!TKFLO-nyň ykjam we oňat işlenip düzülen dizaýny, bu spesifikasiýany 410 we 420 modellerimiziň köpüsi bilen kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.Ömri götermek, bolt stres, miliň gaçmagy we gyrkym stresleri üçin in Engineeringenerçilik hasaplamalary NFPA-a hem tabşyrylmalydyr.we FM we iň ygtybarlylygy üpjün etmek üçin konserwatiw çäklere girmeli.Netijede, deslapky talaplaryň hemmesi ýerine ýetirilenden soň, nasos UL we FM öndürijilik synaglarynyň wekilleri tarapyndan şaýatlyk ediljek soňky sertifikat synagyna taýyn, birnäçe impelleriň diametri kanagatlanarly görkezilmegini talap eder, şol sanda minimal we iň ýokary we birnäçe arasynda.

S: fireangyn nasosy üçin adaty gurşun wagty näçe?
A. Adaty gurşun wagty sargyt çykandan 5-8 hepde dowam edýär.Jikme-jiklikler üçin bize jaň ediň.

S: Nasosyň aýlanmagyny kesgitlemegiň iň aňsat usuly haýsy?
A. Gorizontal bölünen gap nasosy üçin, eger motorda ot nasosynyň garşysynda oturan bolsaňyz, bu nokatdan nasos sagdan ýa-da akymdan gelýän bolsa, nasos sag ýa-da sagada esaslanýar. çepe tarap barýar.Munuň tersi çep eli ýa-da sagat tersine aýlanmagy üçin dogry.Esasy bu mowzugy ara alyp maslahatlaşanyňyzda iň amatly nokat.Iki tarapyňam nasos korpusyny bir tarapdan görýändigine göz ýetiriň.

S: Ot nasoslary üçin hereketlendirijiler we hereketlendirijiler nähili ululykda?
A. TKFLO ýangyç nasoslary bilen üpjün edilen hereketlendirijiler we hereketlendirijiler UL, FM we NFPA 20 (2013) boýunça ululykda bolup, motor nasosynyň hyzmat faktoryndan ýa-da hereketlendirijiniň ululygyndan ýokary bolmazdan, ýangyç nasosynyň egriniň islendik nokadynda işlemek üçin niýetlenendir.Motorlar diňe at ýazgysynyň kuwwatynyň 150% -ine çenli uludyr öýdüp aldanmaň.Fireangyn nasoslarynyň bahalandyrylan kuwwatyň 150% -inden ýokary işlemegi seýrek däl (mysal üçin, aşaky gidrant ýa-da aşaky turba bar bolsa).

Has giňişleýin maglumat üçin NFPA 20 (2013) 4.7.6-njy paragraf, 24.8-nji paragraf we UL-448-nji bölüme we Bölümli ýangyn nasoslary üçin Zawodyň özara tassyklama standartyna, 1311-nji synp, 4.1.2-nji bölüme serediň.TKFLO ýangyn nasoslary bilen üpjün edilen ähli hereketlendirijiler we hereketlendirijiler NFPA 20, UL we Factory Mutual-yň hakyky niýetine laýyk gelýär.
Fireangyn nasos hereketlendirijileriniň yzygiderli işlemegine garaşylmaýandygy sebäpli, köplenç 1,15 motor hyzmaty faktoryndan peýdalanmak üçin ululykda bolýar.Şonuň üçin içerki suwdan ýa-da HVAC nasos goýmalaryndan tapawutlylykda, ýangyç nasosynyň hereketlendirijisi egriniň üstünden elmydama “artykmaç ýüklenmeýär”.Motor 1.15 hyzmat faktoryndan ýokary bolmasaňyz, rugsat berilýär.Üýtgeýän tizlikli inwertorly elektrik hereketlendirijisi ulanylanda muňa kadadan çykma bolýar.

S: Synag sözbaşysynyň ornuna akym ölçeg aýlawyny ulanyp bilerinmi?
A. Adaty UL Playpipe burunlaryndan aşa köp suw akmak amatsyz bolan ýerlerde akym ölçeg aýlawy köplenç amalydyr;şeýle-de bolsa, ýangyç nasosynyň töwereginde ýapyk akym ölçeg aýlawyny ulananyňyzda, nasoslaryň gidrawliki synagyny synap bilersiňiz, emma ýangyn nasos ulgamynyň möhüm bölegi bolan suw üpjünçiligini synagdan geçirmeýärsiňiz.Suw üpjünçiliginde päsgelçilik bar bolsa, bu akym ölçeýjiniň aýlawy bilen görünmez, ýöne şlanglar we Playpipes bilen ýangyn nasosyny barlamak arkaly hökman ýüze çykar.Pumpangyn nasos ulgamynyň ilkibaşda işe girizilmegi bilen, tutuş ulgamyň bitewiligini üpjün etmek üçin elmydama ulgamdan akýan suwlary talap edýäris.

Eger akym ölçeg aýlawy suw üpjünçiligine, meselem, ýerüsti suw çüýşesi ýaly yzyna gaýtarylsa, şol şertnama boýunça ýangyn nasosyny we suw üpjünçiligini synap bilersiňiz.Akym ölçegiňiziň dogry kalibrlenendigine göz ýetiriň.

S: fireangyn nasos programmalarynda NPSH hakda alada etmelimi?
A. Seýrek.NPSH (sap polo positiveitel sorujy kellesi), gazanyň iýmiti ýa-da gyzgyn suw nasoslary ýaly önümçilik goşundylarynda möhüm ähmiýete eýe.Fireangyn nasoslary bilen, atmosfera basyşynyň hemmesini öz peýdasyna ulanýan sowuk suw bilen iş salyşýarsyňyz.Pumpangyn nasoslary suwuň agyrlyk güýji bilen nasos hereketlendirijisine gelýän ýerinde "suw basan sorulma" zerur.Nasosyň wagtyny 100% kepillendirmek üçin size zerur zat, ýangyn bolanda nasosyňyz işleýär!Elbetde, ýangyç nasosyny aýak klapan ýa-da deslapky emeli usullar bilen gurmak mümkindir, ýöne nasos işlemäge çagyrylanda nasosyň dogry işlejekdigine 100% kepil geçip bolmaz.Iki bölek sorujy nasoslaryň köpüsinde nasosyň işlemezligi üçin nasos korpusynda howanyň takmynan 3% -i gerek.Şol sebäpli, ýangyn nasosyna hemişe "suw basmagy" kepillendirmeýän islendik gurnama üçin ýangyç nasosyny satmak howpuny döredýän ýangyn nasos öndürijisini tapyp bilmersiňiz.

S: Bu sowal sahypasynda has köp soraga haçan jogap berersiňiz?
A. Meseleler ýüze çykanda goşarys, ýöne soraglaryňyz bilen bize ýüz tutup bilersiňiz!

Tehniki maglumatlar

Potensial 20-1400 m3/h
Baş 3-180 metr
Iş basyşy 2.0Mpa çenli
Diametri DN 25-400 mm
Suwuk arassa suw ýa-da fiziki we himiki suwuk Bitarap suw, PH = 6.5-8.5, hlorid ionynyň düzümi = 400mg / l, orta temperatura 40 than-dan pes
Nasos tizligi 1000-3600 RPM
Motor Cummins, Deutz, Perkin ýa-da Hytaýyň beýleki markasy

Material

Jam: Demir, poslamaýan polat

Şah: Poslamaýan polat

Impeller: Demir, bürünç ýa-da poslamaýan polat

Zyňyndy kellesi: Demir ýa-da uglerod polat

13

Arza beriji

Esasan nebithimiýa, tebigy gaz, elektrik stansiýasy, pagta dokma, gämi duralgasy, awiasiýa, ammar, beýik bina we beýleki pudaklarda ýangyn suw üpjünçiligi üçin ulanylýar.Şeýle hem gämi, deňiz tanky, ýangyn gämisi we beýleki üpjünçilik ýagdaýlaryna degişlidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habarlaşmak üçin maglumatlar

  • Şanhaý Tongke Flow Technology Co., LTD
  • Habarlaşmak üçin şahsyýet: jenap Set Çan
  • Telefon: 86-21-59085698
  • Topar: 86-13817768896
  • WhatsAPP: 86-13817768896
  • Weçat: 86-13817768896
  • Skype ID: seth-chan
   • facebook
   • Linkedin
   • youtube
   • icon_twitter