Suw astyndaky lagym galyndylary Suwasty suw nasosy

Gysga düşündiriş:

Model No : WQ

WQ seriýaly suwa çümýän kanalizasiýa, Şanhaý Tongke abs-de işlenip düzülen, galyndy däl suw merkezden gaçyryş nasosy, daşary ýurtlarda we öýde öndürilen şol bir önümler bilen artykmaçlyklaryny öz içine alýar, gidrawliki modeli, mehaniki gurluşy, möhürlemegi, sowadyşy, goragy, gözegçiligi we ş.m. nokatlar, gaty zyňyndylarda we süýümiň örtülmeginiň öňüni almakda, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak, güýçli ygtybarlylyk we ýörite işlenip düzülen elektrik dolandyryş şkafy bilen enjamlaşdyrylan diňe bir awtoulag dolandyryşy däl, eýsem motor hem bolup biler ygtybarly we ygtybarly işleýändigine göz ýetirip bilersiňiz.Nasos stansiýasyny ýönekeýleşdirmek we maýa goýumlaryny tygşytlamak üçin dürli gurnama görnüşleri bar.


Aýratynlyk

ÜPJÜNÇILIK

Gurluşygyň arzan bahasy

Howpsuz işlemek üçin intellektual gözegçilik

Ansat gurnama

Submergensiýa garşy

Has pes çykdajy

Daşky gurşawy goramak

Jikme-jiklikler WQ seriýaly suwasty kanalizasiýa nasosy üçin häsiýetli artykmaçlyk  

1. 400-den aşak apertura nasosy bolan impelleriň köpüsi iki gezek işleýän impeller hökmünde gelýär we olaryň köpüsi köp pyçakly merkezden gaçyryş hereketlendirijisi.400 we ondan ýokary apertura nasosy bolan impelleriň köpüsi garyşyk akym hereketlendirijisi hökmünde gelse-de, az sanlysy iki taraplaýyn hereketlendiriji.Giň nasos korpusynyň işleýjisi gaty jisimleri aňsatlyk bilen geçmäge we süýümleri aňsatlyk bilen örtmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin kanalizasiýa we hapa zyňmak üçin iň amatlydyr.
 
2. Iki sany özbaşdak ýeke-täk mehaniki möhürler yzygiderli gurnalan, gurnama tertibi içerki gurnama re asimi hökmünde we daşarky gurnama re modeimi bilen deňeşdirilende, syzmak has aňsat däl, şeýle hem möhürleme sürtülme jübüti has aňsatdyr. ýag kamerasyndaky ýag bilen ýaglanýar.Nasos tarapyndan mehaniki möhürde goýuljak gaty dänelere durnukly işleýändigine göz ýetirmek üçin ýörite spiral ýeri ýa-da kiçi tikiş ulanylýar.Özboluşly mehaniki möhür düzüliş tertibi we rulman kombinasiýasy, şahanyň asma goluny gysga, agyr berklik we kiçijik bökmek, mehaniki möhürden syzmagy azaltmak we ömrüni uzaltmak üçin has peýdaly edýär.

3. IPX8 gorag derejesiniň hereketlendirijisi suw astynda işleýär we iň gowy sowadyş täsirini saklaýar.F derejeli izolýasiýa, sargylary has ýokary temperatura çydamly edýär we umumy hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has çydamly edýär.

4. electricörite elektrik dolandyryş şkafynyň, suwuklyk derejesinde ýüzýän top wyklýuçateliniň we gorag komponentleriniň ajaýyp kombinasiýasy, suwuň syzmagy we yssy gyzgynlygy üçin awtomatiki monitory we duýduryşy, gysga utgaşmada gorag, aşa ýüklemek, fazanyň ýoklugy. we naprýa .eniýeni ýitiren kesiş, nasosyň başlangyjy, durmagy, üýtgemegi we iň pes suw çuňlugyny takyk awtomatiki dolandyrmak, gözlemek üçin ýörite adamlara mätäç bolmazdan, özbaşdak azaldylýan başlangyç bilen elektron ýumşak arasynda isleg bar. başla.Bularyň hemmesi nasosyň ygtybarly we ygtybarly ulanylmagyna kepil geçýär.

5. Motor we gidrotehniki bölekler gönüden-göni birleşdirilýär, wagty merkezleşdirmek üçin wilkany öwürmegiň zerurlygy ýok, wagty tygşytlamak, sahypany abatlamak üçin peýdaly, saklanan wagty azaltmak, abatlamak üçin çykdajylary tygşytlamak üçin aňsatlyk bilen sökülýär we ýygnalýar;ýönekeý we ykjam gurluş az göwrüm galdyrýar, nasosda ýörite göteriji enjam goýlup, diňe ýönekeý göteriji enjamlar gerek;az ýer meýdany we nasos ýörite nasos jaýynyň zerurlygy bolmazdan göni kanalizasiýa howzuna ýerleşdirilip bilner we şonuň üçin gurluşyk maýa goýumlary 40-dan gowrak tygşytlanyp bilner.

6. Saýlamak üçin bäş sany gurnama rejimi bar: awtomatiki birikdirilen, hereketli gaty turba, hereketli ýumşak turba, çygly görnüşli we gury görnüşli gurnama tertibi.
Awtomatiki birikdirilen gurnama, nasos bilen suw geçiriji turbanyň arasyndaky baglanyşygy, umumy berkidijileri ulanmazdan we nasosy haçan suw rozetkasyndan aýyrmalydygyny awtomatiki birikdirmegiň suw rozetkasy oturgyjy bilen amala aşyrýandygyny aňladýar. oturgyç, ony gollanma taýagy bilen bilelikde ýerleşdiriň we soňra ýokary galdyryň, diňe aladalardan we kynçylyklardan halas bolmak we wagt tygşytlamak üçin ýeterlikdir.
Kesgitli gury görnüşli gurnama içindäki suwa çümýän kanalizasiýa nasosy diňe bir köne dik kanalizasiýa nasosyny çalşyp bilmez, suw joşmagyndan gorkmaz, şonuň üçin gurluşyk çykdajylaryny arzanlatmak üçin aýratyn suw geçirmeýän desganyň zerurlygy ýok.
Göçürilýän gaty turba we ýumşak turba gurnamalary, şeýle hem çygly görnüşi, gurnamagyň iň ýönekeý usullary.

7. Nasos bilen hereketlendirijini sowatmak ulgamy gurlup bilner, bu diňe bir hereketlendirijini ýeterlik derejede sowadyp bilmez, kanalizasiýa howuzynyň derejesini peseltmek üçin hem içindäki kanalizasiýa derejesini iň ýokary derejä çykarmak üçin peýdaly bolup biler.

8. Nasos suwuň aşagynda işleýär, şonuň üçin ses meselesi we daşky gurşawy goramak üçin peýdasy ýok.

Tehniki maglumatlar

IŞLER PARAMETERI

Diametri DN50-800mm
Potensial 10-8000 m3 / sag
Baş 3-120m
Suwuk temperatura 60 ºC çenli
Işleýiş basyşy 18 bar

WQ suwa çümýän kanalizasiýa nasosy üçin esasy bölekler

Bölüm Material
Nasos örtügi we nasos gapagy Döküm demir, süýümli demir, poslamaýan polat
Impeller Döküm demir, süýümli demir, poslamaýan polat, bürünç, Duplex SS
Motor örtügi Demir guýuň
Şah 2Cr13, 3Cr13, Duplex SS
Mehaniki möhür Çekişme jübüti Grafit / Silikon Karbid
Grafit / volfram karbidi
Silikon Karbid / Silikon Karbid
Silikon karbid / volfram karbidi
Volfram karbidi / volfram karbidi
  Bahar Poslamaýan polat
  Kauçuk bölegi NBR

Arza beriji

Şäher häkimligi,

binalar,

önümçilik lagymlary

Hapa suwlary akdyrmak üçin lagym bejergisi

Galyndy suwlary geçirmek taslamasy

Gaty we uzyn süýümleri öz içine alýan ýagyş suwy

10

Egrilik

12


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habarlaşmak üçin maglumatlar

  • Şanhaý Tongke Flow Technology Co., LTD
  • Habarlaşmak üçin şahsyýet: jenap Set Çan
  • Telefon: 86-21-59085698
  • Topar: 86-13817768896
  • WhatsAPP: 86-13817768896
  • Weçat: 86-13817768896
  • Skype ID: seth-chan
   • facebook
   • Linkedin
   • youtube
   • icon_twitter