Suwuk hereketiň esasy düşünjesi - Suwuk dinamikanyň esaslary näme

Giriş

Öňki bapda suwuklyklarda dynç alýan güýçler üçin takyk matematiki ýagdaýlaryň aňsatlyk bilen alnyp bilinjekdigi görkezildi.Sebäbi gidrostatikde diňe ýönekeý basyş güýçleri gatnaşýar.Hereketdäki suwuklyk göz öňünde tutulanda, derrew derňew meselesi has kynlaşýar.Diňe bölejikleriň tizliginiň ululygyny we ugruny göz öňünde tutmak bilen çäklenmän, hereket edýän suwuk bölejikleriň arasynda we araçäklerde gyrkylma ýa-da sürtülme stresine sebäp bolýan ýelimliligiň çylşyrymly täsiri hem bar.Suwuk bedeniň dürli elementleriniň arasynda bolup biläýjek otnositel hereket, basyş we gyrkym stresiniň akym şertlerine görä bir nokatdan beýlekisine ep-esli üýtgemegine sebäp bolýar.Akym hadysasy bilen baglanyşykly çylşyrymlylyklar sebäpli takyk matematiki derňew diňe käbirlerinde mümkindir, in engineeringenerçilik nukdaýnazaryndan käbirleri amatsyz, ýagdaýlar bolup biler. Şonuň üçin akym meselelerini synag ýa-da synag arkaly çözmek zerurdyr. teoretiki çözgüt almak üçin ýeterlik aňsatlaşdyryjy çaklamalar.Iki çemeleşme biri-birine bagly däldir, sebäbi mehanikanyň esasy kanunlary elmydama hereket edýär we bölekleýin teoretiki usullary birnäçe möhüm ýagdaýda kabul etmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem ýönekeýleşdirilen derňewiň netijesinde hakyky şertlerden gyşarmagyň derejesini eksperimental taýdan kesgitlemek möhümdir.

Iň ýaýran ýönekeýleşdirme çaklamasy, suwuklygyň ideal ýa-da kämildir, şeýlelik bilen çylşyrymly ýelimleýji täsirleri ýok edýär.Bu, Stoks, Reýli, Rankine, Kelwin we Guzy ýaly meşhur alymlaryň ünsüni özüne çeken amaly matematikanyň bir şahasy bolan nusgawy gidrodinamikanyň esasyny düzýär.Nusgawy teoriýada düýpli çäklendirmeler bar, ýöne suwuň ýapyşyklygy birneme pes bolany üçin, köp ýagdaýlarda hakyky suwuklyk ýaly hereket edýär.Şol sebäpli klassiki gidrodinamika, suwuk hereketiň aýratynlyklaryny öwrenmek üçin iň gymmatly fon hökmünde kabul edilip bilner.Bu bap, suwuk hereketiň esasy dinamikasy bilen baglanyşykly we gurluşyk in engineeringenerçilik gidrawlikalarynda ýüze çykýan has anyk meseleler bilen baglanyşykly geljekki bölümlere esasy giriş bolup hyzmat edýär.Suwuklyk hereketiniň üç möhüm esasy deňlemesi, dowamlylygy, Bernoulli we tizlik deňlemeleri alynýar we olaryň ähmiýeti düşündirilýär.Soň bolsa, nusgawy teoriýanyň çäklendirmeleri göz öňünde tutulýar we hakyky suwuklygyň özüni alyp barşy göz öňünde tutulýar. Çekip bolmajak suwuklyk hemme ýerde kabul edilýär.

Akymyň görnüşleri

Suwuklyk hereketiniň dürli görnüşleri aşakdaky ýaly toparlara bölünip bilner:

1.Turbulent we laminar

2.Rotasion we irrotasion

3. Durnuk we durnuksyz

4. Birmeňzeş we birmeňzeş däl.

Suwa çümýän kanalizasiýa nasosy

MVS seriýaly eksenel nasoslar AVS seriýaly garyşyk nasoslar (Dik eksenel akym we garyşyk akym suwasty kanalizasiýa nasosy) daşary ýurt döwrebap tehnologiýasyny ornaşdyrmak arkaly üstünlikli döredilen häzirki zaman önümleridir.Täze nasoslaryň kuwwaty köne enjamlardan 20% uly.Netijeliligi könelerden 3 ~ 5% ýokary.

asd (1)

Turbulent we laminar akym.

Bu adalgalar akymyň fiziki tebigatyny suratlandyrýar.

Tüweleýli akymda, suwuk bölejikleriň ösüşi tertipsiz we pozisiýanyň tötänleýin çalyşmagy ýaly görünýär. Aýry-aýry bölejikler üýtgäp durýan translara sezewar bolýarlar.aýat tizlikleri, hereket rektiline däl-de, täsirli we täsirli bolar ýaly.Boýag belli bir nokada sanjym edilse, akymyň hemme ýerinde çalt ýaýraýar.Turbadaky turbulent akym ýagdaýynda, meselem, bir bölümdäki tizligi dessine ýazga almak, 1-nji (a) suratda görkezilişi ýaly takmynan paýlanyşy görkezer.Adaty ölçeg gurallary bilen ýazylşy ýaly durnukly tizlik nokat görnüşinde görkezilýär we turbulent akymyň wagtlaýyn durnuksyz ortaça üýtgeýän durnuksyz üýtgäp durýan tizlik bilen häsiýetlendirilýändigi görünýär.

asd (2)

1-nji surat (a) Turbulent akym

asd (3)

1-nji surat (b) Laminar akym

Laminar akymda ähli suwuk bölejikler paralel ýollarda dowam edýär we tizligiň transvers bölegi ýok.Tertipli öňe gidişlik şeýle, her bölejik hiç hili gyşarnyksyz özünden öňki bölejigiň ýoluny takyk yzarlaýar.Şeýlelik bilen boýagyň inçe süzgüdi diffuziýa bolmazdan galar.Laminar akymda (1-nji surat) turbulent akymdan has uly transvers tizlik gradienti bar. Mysal üçin, turba üçin ortaça tizlik V bilen iň ýokary tizlik V max turbulent akym bilen 0,5 we 0 , 05 laminar akym bilen.

Laminar akym pes tizlikler we ýelmeýän suwuklyklar bilen baglanyşyklydyr. Turbageçirijide we açyk kanal gidrawlikalarynda, turbudent akymy üpjün etmek üçin tizlikler elmydama ýeterlik derejede ýokarydyr, ýogsa inçe laminar gatlak berk araçäkde dowam edýär.Laminar akymyň kanunlaryna doly düşünilýär we ýönekeý araçäk şertlerinde tizligiň paýlanyşyny matematiki taýdan analiz edip bolýar.Düzgünsiz täsir ediji tebigaty sebäpli, turbulent akym berk matematiki bejergini bozdy we amaly meseleleriň çözülmegi üçin esasan empirik ýa-da ýarym-empirik gatnaşyklara bil baglamaly.

asd (4)

Dik turbinaly ot nasosy

Model No : XBC-VTP

XBC-VTP seriýaly dik uzyn mil ýangyn söndüriji nasoslar, iň soňky Milli Standard GB6245-2006 laýyklykda öndürilen bir basgançakly, köp basgançakly diffuzor nasoslarydyr.Şeýle hem, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýangyndan goramak birleşiginiň standartyna salgylanyp dizaýny kämilleşdirdik.Esasan nebithimiýa, tebigy gaz, elektrik stansiýasy, pagta dokma, gämi duralgasy, awiasiýa, ammar, beýik bina we beýleki pudaklarda ýangyn suw üpjünçiligi üçin ulanylýar.Şeýle hem gämi, deňiz tanky, ýangyn gämisi we beýleki üpjünçilik ýagdaýlaryna degişlidir.

Aýlanma we irrotasiýa akymy.

Her suwuk bölejigiň öz köpçülik merkezi hakda burç tizligi bar bolsa, akymyň aýlanýandygy aýdylýar.

2a suratda göni araçäkden geçýän turbulent akym bilen baglanyşykly adaty tizlik paýlanyşy görkezilýär.Birmeňzeş däl tizlik paýlanyşy sebäpli, iki oky bolan bölejik ilkibaşda perpendikulýar az mukdarda aýlanmak bilen deformasiýa sezewar bolýar. 2a suratda tegelek görnüşde akýar.

tizlik radiusa göni proporsional bolan şekillendirilýär.Bölejigiň iki oky bir ugurda aýlanýar, akym ýene aýlanar.

asd (5)

2-nji surat (a) Aýlanma akymy

Akymyň irrotasiýa bolmagy üçin göni araçäkdäki ýanaşyk tizlik paýlanyşy birmeňzeş bolmaly (2-nji surat).Tegelek ýolda akym ýüze çykan ýagdaýynda, irrotasiýa akymynyň diňe tizligiň radiusa ters proporsional bolan ýagdaýynda degişlidigini görkezip bolar.3-nji surata ilkinji seredişden bu ýalňyş görünýär, ýöne has ýakyndan gözden geçirmek, iki okuň ters tarapa aýlanýandygyny görkezýär, şonuň üçin oklaryň ortaça ýagdaýyny üýtgetmeýär, başlangyç ýagdaýdan üýtgemeýär.

asd (6)

2-nji surat (b) Irrotasiýa akymy

Fluhli suwuklyklaryň ýapyşyklygy barlygy sebäpli, hakyky suwuklygyň pesligi hiç wagt hakykatdanam irrotasiýa däl we laminar akym elbetde ýokary aýlanýar.Şeýlelik bilen, irrotasiýa akymy gipotetiki ýagdaý bolup, diňe akademiki gyzyklanma dörederdi, diňe tüweleýli akymyň köp ýagdaýlarynda aýlaw aýratynlyklary şeýle ähmiýetsiz bolup, olary äsgermezlik edip bilerdi.Bu amatly, sebäbi öň aýdylýan nusgawy gidrodinamikanyň matematiki düşünjeleri arkaly irrotasiýa akymyny seljermek mümkin.

Merkezden gaçyryş deňiz suw maksatly nasosy

Model No : ASN ASNV

Model ASN we ASNV nasoslary bir basgançakly iki sorujy bölünen göwrümli merkezden gaçyryş nasoslary we suw işleri, kondisioner aýlanyşygy, bina, suwaryş, zeýkeş nasos stansiýasy, elektrik stansiýasy, senagat suw üpjünçiligi ulgamy, ýangyn söndüriji nasoslardyr. ulgam, gämi, gurluşyk we ş.m.

asd (7)

Dowamly we durnuksyz akym.

Islendik wagt şertler wagt bilen baglanyşykly bolanda akymyň durnuklydygy aýdylýar.Bu kesgitlemäni berk düşündirmek, turbulent akymyň asla durnuksyzdygy barada netijä geler.Şeýle-de bolsa, häzirki maksat üçin umumy suwuklyk hereketini kriteriýa we turbulentlik bilen baglanyşykly üýtgeşik üýtgemeleri diňe ikinji derejeli täsir hökmünde kabul etmek amatly.Dowamly akymyň aýdyň mysaly, geçirijide ýa-da açyk kanalda hemişelik akym.

Netijede, şertler wagta görä üýtgese, akymyň durnuksyzdygy ýüze çykýar.Durnuksyz akymyň mysaly, geçirijide ýa-da açyk kanalda üýtgeýän akym;bu, adatça yzygiderli akymyň yzygiderli ýa-da yzyndan geçýän wagtlaýyn hadysadyr.Beýleki tanyş

has döwürleýin tebigatyň mysallary tolkun hereketi we gelgit akymynda uly suw desgalarynyň aýlawly hereketi.

Gidrawlik in engineeringenerçiligindäki amaly meseleleriň köpüsi yzygiderli akym bilen baglanyşykly.Bu bagtly, sebäbi durnuksyz akymdaky wagt üýtgeýjisi derňewi ep-esli çylşyrymlaşdyrýar.Şoňa laýyklykda bu bapda durnuksyz akymy göz öňünde tutmak birnäçe ýönekeý ýagdaýlar bilen çäklener.Şeýle-de bolsa, durnuksyz akymyň birnäçe umumy ýagdaýynyň otnositel hereket ýörelgesi sebäpli durnuksyz ýagdaýa düşüp biljekdigini ýatdan çykarmaly däldiris.

Şeýlelik bilen, gäminiň durnuksyz we suw hereketli bolmagy üçin gäminiň ümsüm suwdan geçmegi bilen baglanyşykly mesele gaýtalanyp bilner;Suwuklyk häsiýetleriniň meňzeşliginiň ýeke-täk ölçegi, deňeşdirilen tizligiň birmeňzeş bolmagydyr.Deepene-de çuň suwda tolkun hereketi peselip biler

synçynyň tolkunlar bilen şol bir tizlikde syýahat edýändigini çaklamak bilen durnukly ýagdaý.

asd (8)

Dik turbina nasosy

Dizel hereketlendirijisi Dik turbinaly köp basgançakly merkezden gaçyryş içerki suw suwy Drena P nasosy lagym ýa-da galyndy suw.VTP görnüşli dik drena pump nasosy VTP görnüşli wertikal suw nasoslarynda, ulalmagy we ýakasy esasynda turba ýagyny çalmak suwdyr.60 ° C-den pes temperatura çilim çekip bilýär, lagym ýa-da galyndy suwlaryň belli bir gaty dänesini (demir bölekleri we inçe gum, kömür we ş.m.) iberip biler.

Bitewi we birmeňzeş däl akym.

Akym ýoly boýunça tizlik wektorynyň bir nokatdan beýlekisine ululygy we ugry üýtgemese, akym birmeňzeş diýilýär.Bu kesgitlemäni ýerine ýetirmek üçin akymyň meýdany we tizligi her kesişde birmeňzeş bolmaly.Birmeňzeş däl akym tizlik wektorynyň ýerleşişi bilen üýtgän mahaly ýüze çykýar, adaty bir mysal serhetleri birleşdirmek ýa-da bölmek arasynda akym bolup durýar.

Akymyň bu alternatiw şertleriniň ikisi-de açyk kanally gidrawlikalarda umumydyr, berk aýtsak-da, birmeňzeş akym hemişe asimptotiki taýdan ýakynlaşýar, bu takmynan ýakynlaşýar we aslynda ýetilmeýär.Şertleriň wagt bilen däl-de, kosmosa degişlidigini bellemek gerek, şonuň üçin ýapyk akym (mysal üçin basyş astyndaky turbalar) akymyň durnukly ýa-da durnuksyz tebigatyndan düýbünden garaşsyzdyr.


Iş wagty: Mart-29-2024